RODO

 

STAND 

 

K L A U Z U L A    I N F O R M A C Y J N A

 Mając na uwadze zapisy art. 13 ust. 1  i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „RODO”, poniżej przedstawiam informacje i  zasady przetwarzania danych osobowych przez Firmę: MAGDALENA POLAŃSKA ul. Saska4, 30-720Kraków.

 

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MAGDALENA POLAŃSKA ul. Saska4, 30-720Kraków (dalej: MP Biuro), nr tel.: +48 731 750 050,  e-mail: biuro@aseco-accounting.pl

KONTAKT W SPRAWIE DANYCH OSOBOWYCH

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres administratora z dopiskiem „Dane osobowe” lub na adres mailowy biuro@aseco-accounting.pl

 CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe, uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania, wykorzystujemy lub możemy wykorzystać w następujących celach:

 • zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym rozpatrywania reklamacji oraz dokonywania rozliczeń w czasie trwania umowy lub do ich zakończenia, a także weryfikacji wiarygodności płatniczej przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu bieżącej lub kolejnej umowy

– podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO w związku z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;

 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących naMP Biuro na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych, przepisów z zakresu rachunkowości dotyczących m.in. wystawiania i przechowywania faktur VAT oraz innych dokumentów księgowych

– podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c RODO;

 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów MP Biuro, którym jest: tworzenia na nasze wewnętrzne potrzeby zestawień, analiz i statystyk w czasie trwania umowy; weryfikacja wiarygodności płatniczej; ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń wynikających z umowy przez okres ich przedawnienia; windykacja należności; prowadzenie postępowańsądowych, arbitrażowych i mediacyjnych; zapewnienie bezpieczeństwa z zakresu IT

– podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. f RODO.

DANE OSOBOWE UZYSKIWANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Państwa dane osobowe możemy pozyskiwać z innych źródeł:

1)    Przy zawieraniu, przedłużaniu lub zmianie zakresu umowy przez czas trwania takiej czynności będziemy wykorzystywać dotyczące Państwa informacje pochodzące z rejestru przedsiębiorców (Centralna Ewidencja
i Informacja o Działalności Gospodarczej) oraz z bazy Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie tam upublicznionym, oraz od podmiotów zajmujących się w sposób profesjonalny zbieraniem i analizą informacji
o kondycji gospodarczej przedsiębiorców w zakresie przez nie udostępnianym w celu weryfikacji Państwa danych oraz Państwa wiarygodności płatniczej w celu wykonania umowy, a następnie w celu ustalenia, dochodzenia
i obrony roszczeń przez okres, po którym przedawnią się roszczenia z łączącej nas umowy w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów MP Biuro.

2)    Jeśli płacą Państwo za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczej, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali  Państwo zapłaty.  Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia, czy dokonali Państwo poprawnej zapłaty, a  w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów
w celu wykonania umowy  oraz w celu  dochodzenia roszczeń  i obrony przed roszczeniami.

INFORMACJA O OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych jest obowiązkowe, a ich nie podanie skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy i jej realizacji.

 REALIZACJA PRAW OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Informujemy, że posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub uzupełnienia,  żądania ich usunięcia w przypadkach przewidzianych prawem, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

W celu wykonania praw wymienionych powyżej należy skierować żądanie pod adres email: biuro@aseco-accounting.pl lub pisemnie na adres siedziby MP Biuro lub osobiście w siedzibie MP Biuro.

Przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy musieli potwierdzić Pani/Pana tożsamość w sposób indywidualnie dostosowany do danego żądania.

W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy danych podanych dobrowolnie) realizacja tego prawa wymaga złożenia żądania w formie pisemnej do Właściciela Firmy.

W przypadku uznania, że przetwarzanie przez MP Biuro Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 INFORMACJA O ODBIORCACH DANYCH

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

 • firmy hostingowe i informatyczne serwisujące nasze urządzenia oraz oprogramowanie,wykorzystywane w celu przetwarzania danych pracowników, byłych pracowników oraz ich rodzin;
 • firmy kurierskie, za pośrednictwem których prowadzona będziez Państwem korespondencja;
 • firmy windykacyjne w przypadku dochodzenia należności,
 • podmioty prowadzące działalność płatniczą np. banki – w związku z dokonywanymi płatnościami
 • firmy świadczące usługi doradczo-kontrolne na zlecenie MP Biuro (np. firmy audytorskie, certyfikujące);
 • podmioty przetwarzające dane w celu prowadzenia zastępstwa procesowego np. kancelarie prawne;

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych.

 DECYZJE PODEJMOWANE W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym stosując profilowanie.

 CZAS PRZETWARZANIA

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane i jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 • okres świadczenia usług, a następnie okres wskazany przez przepisy prawa, które mogą obligować do przetwarzania danych przez określny czas, w szczególności ustawy o rachunkowości;
 • w przypadku dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów MP Biuro, stanowiących podstawę tego przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (w przypadku danych podanych dobrowolnie).

W przypadku, gdy toczy się spór lub trwa postępowanie, w szczególności sądowe, okres przechowywania będzie liczony od dnia zakończenia sporu lub prawomocnego zakończenia postępowania

 • do czasu wycofania zgody, w zakresie danych, na przetwarzanie których  zgoda została udzielona

Ważne: Klient jest zobowiązany do przekazania powyższych informacji swoim pracownikom, których dane zostały udostępnione MP Biuro w momencie zawierania umowy, lub w trakcie jej trwania.

Klauzula informacyjna do pobrania w PDF.

Jeli chcesz korzystać z tej strony zaakceptuj cookies. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookie", aby dać Ci najlepszy sposób przeglądania z możliwych. Jeśli w dalszym ciągu korzystać z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub kliknięciu przycisku "Akceptuję" poniżej, a następnie użytkownik wyraża zgodę na to.

Zamknij