RODO

 

STAND 

 

K L A U Z U L A    I N F O R M A C Y J N A

 Mając na uwadze zapisy art. 13 ust. 1  i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „RODO”, poniżej przedstawiam informacje i  zasady przetwarzania danych osobowych przez Firmę: MAGDALENA POLAŃSKA ul. Saska4, 30-720Kraków.

 

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MAGDALENA POLAŃSKA ul. Saska4, 30-720Kraków (dalej: MP Biuro), nr tel.: +48 731 750 050,  e-mail: biuro@aseco-accounting.pl

KONTAKT W SPRAWIE DANYCH OSOBOWYCH

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres administratora z dopiskiem „Dane osobowe” lub na adres mailowy biuro@aseco-accounting.pl

 CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe, uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania, wykorzystujemy lub możemy wykorzystać w następujących celach:

 • zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym rozpatrywania reklamacji oraz dokonywania rozliczeń w czasie trwania umowy lub do ich zakończenia, a także weryfikacji wiarygodności płatniczej przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu bieżącej lub kolejnej umowy

– podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO w związku z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;

 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących naMP Biuro na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych, przepisów z zakresu rachunkowości dotyczących m.in. wystawiania i przechowywania faktur VAT oraz innych dokumentów księgowych

– podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c RODO;

 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów MP Biuro, którym jest: tworzenia na nasze wewnętrzne potrzeby zestawień, analiz i statystyk w czasie trwania umowy; weryfikacja wiarygodności płatniczej; ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń wynikających z umowy przez okres ich przedawnienia; windykacja należności; prowadzenie postępowańsądowych, arbitrażowych i mediacyjnych; zapewnienie bezpieczeństwa z zakresu IT

– podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. f RODO.

DANE OSOBOWE UZYSKIWANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Państwa dane osobowe możemy pozyskiwać z innych źródeł:

1)    Przy zawieraniu, przedłużaniu lub zmianie zakresu umowy przez czas trwania takiej czynności będziemy wykorzystywać dotyczące Państwa informacje pochodzące z rejestru przedsiębiorców (Centralna Ewidencja
i Informacja o Działalności Gospodarczej) oraz z bazy Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie tam upublicznionym, oraz od podmiotów zajmujących się w sposób profesjonalny zbieraniem i analizą informacji
o kondycji gospodarczej przedsiębiorców w zakresie przez nie udostępnianym w celu weryfikacji Państwa danych oraz Państwa wiarygodności płatniczej w celu wykonania umowy, a następnie w celu ustalenia, dochodzenia
i obrony roszczeń przez okres, po którym przedawnią się roszczenia z łączącej nas umowy w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów MP Biuro.

2)    Jeśli płacą Państwo za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczej, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali  Państwo zapłaty.  Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia, czy dokonali Państwo poprawnej zapłaty, a  w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów
w celu wykonania umowy  oraz w celu  dochodzenia roszczeń  i obrony przed roszczeniami.

INFORMACJA O OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych jest obowiązkowe, a ich nie podanie skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy i jej realizacji.

 REALIZACJA PRAW OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Informujemy, że posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub uzupełnienia,  żądania ich usunięcia w przypadkach przewidzianych prawem, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

W celu wykonania praw wymienionych powyżej należy skierować żądanie pod adres email: biuro@aseco-accounting.pl lub pisemnie na adres siedziby MP Biuro lub osobiście w siedzibie MP Biuro.

Przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy musieli potwierdzić Pani/Pana tożsamość w sposób indywidualnie dostosowany do danego żądania.

W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy danych podanych dobrowolnie) realizacja tego prawa wymaga złożenia żądania w formie pisemnej do Właściciela Firmy.

W przypadku uznania, że przetwarzanie przez MP Biuro Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 INFORMACJA O ODBIORCACH DANYCH

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

 • firmy hostingowe i informatyczne serwisujące nasze urządzenia oraz oprogramowanie,wykorzystywane w celu przetwarzania danych pracowników, byłych pracowników oraz ich rodzin;
 • firmy kurierskie, za pośrednictwem których prowadzona będziez Państwem korespondencja;
 • firmy windykacyjne w przypadku dochodzenia należności,
 • podmioty prowadzące działalność płatniczą np. banki – w związku z dokonywanymi płatnościami
 • firmy świadczące usługi doradczo-kontrolne na zlecenie MP Biuro (np. firmy audytorskie, certyfikujące);
 • podmioty przetwarzające dane w celu prowadzenia zastępstwa procesowego np. kancelarie prawne;

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych.

 DECYZJE PODEJMOWANE W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym stosując profilowanie.

 CZAS PRZETWARZANIA

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane i jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 • okres świadczenia usług, a następnie okres wskazany przez przepisy prawa, które mogą obligować do przetwarzania danych przez określny czas, w szczególności ustawy o rachunkowości;
 • w przypadku dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów MP Biuro, stanowiących podstawę tego przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (w przypadku danych podanych dobrowolnie).

W przypadku, gdy toczy się spór lub trwa postępowanie, w szczególności sądowe, okres przechowywania będzie liczony od dnia zakończenia sporu lub prawomocnego zakończenia postępowania

 • do czasu wycofania zgody, w zakresie danych, na przetwarzanie których  zgoda została udzielona

Ważne: Klient jest zobowiązany do przekazania powyższych informacji swoim pracownikom, których dane zostały udostępnione MP Biuro w momencie zawierania umowy, lub w trakcie jej trwania.

Klauzula informacyjna do pobrania w PDF.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych. W programie służącym do obsługi internetu (przeglądarce internetowej) możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close